(CODE : 2003)
쇼핑몰 이용문의 : khszzang77@naver.com 또는 010-6431-2917
회사명 : (주)인연 | 사업자등록번호 : 659-81-01552 | 주소 : 경상남도 김해시 상동면 우계리 771-1 (주)인연
통신판매업 신고 : 제2020-경남김해-0689호 | 연락처 : 010-6431-2917 | FAX : 055-338-8333 | 개인정보 보호책임자 : 김현상 | 대표자 : 오임순
contact : khszzang77@naver.com for more information